Uslovi korišćenja


1. Opšte odredbe

Korišćenje vebsajta www.coinfisherman.com (‘’Vebsajt’’) predstavlja prihvatanje ovih Uslova korišćenja od strane korisnika Vebsajta (‘’Korisnik’’) i potvrdu Korisnika da je punoletan i poslovno sposoban.

Svaki Korisnik Vebsajta koji je prihvatio Uslove korišćenja objavljene od strane vlasnika Vebsajta, Udruženja građana “Vido”, Kragujevac, Kneza Mihaila 231/1, matični broj: 17781707, PIB: 106387669 (’’UG “Vido”’’) dobija neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo korišćenja Vebsajta.

2. Prava i obaveze

UG “Vido” preko portala Coin Fisherman vrši edukacije iz oblasti berze i investiranja. Pratimo najnovije vesti iz oblasti trgovine akcijama, plemenitim metalima i kriptovalutama. Vršimo fundamentalnu i tehničku analizu finansijskih instrumenata. Kreiramo osnovne i napredne kurseve za ljude koji žele da se edukuju iz ove oblasti.

Pojedini delovi ovog Vebsajta, će u budućnosti imati kategorije koje zahtevaju da se Korisnik registruje. Ukoliko se traži registracija, Korisnik je saglasan da pruži tačne i potpune identifikacione i druge podatke, koji se od njega traže. Odgovornost Korisnika je da obavesti UG “Vido” o promenama podataka. Svaka registracija je validna samo za jednog individualnog Korisnika. Korisnik je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog korišćenja svog naloga.

UG “Vido” zadržava pravo da jednostrano uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja Korisnika. Korisnik se obavezuje da neće koristiti Vebsajt za protivzakonite aktivnosti.

3. Ograničenje odgovornosti i politika refundacije

UG “Vido” ne snosi odgovornost za eventualni gubitak finansijskih sredstava koji je posledica individualnih akcija korisnika, nepažnje Korisnika ili virusa. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za sigurnost svog računa u bilo kojoj valuti. Tekstovi na ovom sajtu nisu investicioni saveti. Kretanje cena u prošlosti nije garancija budućih cena. Ne postoji 100% sigurna investicija. Novac ulažete na sopstvenu odgovornost. Na ulažite novac koji niste spremni da izgubite.

Ulaganje u Bitcoin ili slične virtuelne valute predstavlja rizik i može izazvati finansijske gubitke. Svako ko se upušta u ove ili bilo koje druge aktivnosti u vezi s virtuelnim valutama, čini to na sopstvenu odgovornost i samostalno snosi finansijske rizike koji proističu iz tih aktivnosti. Takođe, UG “Vido” nije odgovorno za legalnost, pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja Vebsajta.

Sredstva koja Korisnik uloži u ličnu edukaciju preko ovog sajta, sem u izuzetnim slučajevima nisu refundabilna. Jedino moguće je ukoliko je greškom UG “Vido” Korisnik uplatio sredstva, a nije dobio pristup edukacijama i to dokazao, da se izvrši povraćaj u roku od 5 radnih dana. U svim drugim slučajevima refundacija nije moguća.

4. Intelektualna svojina

UG “Vido” ima sva isključiva prava intelektualne svojine na Vebsajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašćeno korišćenje Vebsajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa Vebsajta biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku. Logo UG “Vido” za sajt coinfisherman.com je intelektualna svojina UG “Vido” i svako neovlašćeno korišćenje je strogo zabranjeno.

5. Zaštita podataka

UG “Vido” obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja prilikom pružanja usluga edukacije.

6. Oglašavanje

Vebsajt može sadržati reklame trećih lica. Oglašivači su odgovorni za materijal objavljen na Vebsajtu. UG “Vido” neće biti odgovorno za nezakonitosti, greške ili nepreciznost oglašivača kao ni za kvalitet reklamirane robe ili usluga.

7. Završne odredbe

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja nadležan je Privredni sud u Kragujevcu uz primenu prava Republike Srbije.